Vedtægter

Download vedtægter revideret feb. 2019

Vedtægterne er sidst ændret på den ordinære generalforsamling i februar 2019.

§ 1. Navn

Allerød Sportsdykkerklubs navn er “ORCA” (det latinske navn for spækhugger). Klubben er stiftet den 8. februar 1979 og er hjemmehørende i Allerød Kommune. Klubben er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) og dermed medlem af det internationale dykkerforbund CMAS. Klubben er derfor underlagt disse organisationers love.

§ 2. Formål

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Dette bør ske ved at klubben:

 • indkøber og vedligeholder materiel der forøger medlemmernes muligheder for at dykke
 • tilbyder uddannelse til medlemmerne
 • indkøber sikkerhedsudstyr
 • planlægger nye og spændende dykkeraktiviteter efter medlemmernes ønsker
 • afholder sportsdykkerkurser

§ 3. Medlemskab

I ORCA findes følgende medlemskategorier: Seniordykker, ungdomsdykker, juniordykker, snorkelmedlem, passiv samt AU.

For hver af medlemskategorierne gælder nedenstående regler. Bestyrelsen kan i samråd med Teknisk Udvalg dispensere fra samtlige disse.

Enhver der er fyldt 8 år kan optages som dykkermedlem. På baggrund af eventuel tidligere dykkeruddannelse og erfaring afgør Teknisk Udvalg hvordan medlemmet passes ind i klubbens CMAS baserede uddannelsesstruktur.

Dykkermedlemmer kan deltage i alle klubbens arrangementer, så længe deres uddannelsesmæssige kvalifikationer opfylder kravene i klubbens sikkerhedsregler.

Man er juniordykker til og med det år man fylder 15 år. Fra det år man fylder 16 år til og med det år man fylder 21 år, er man ungdomsdykker. Fra det år man fylder 22 år er man seniordykker.

Ungdoms- og seniordykkermedlemmer har efter indmeldelse i DSF fuld stemmeret på generalforsamlingen og er fuldt valgbare til bestyrelse og udvalg.

Enhver kan optages som snorkelmedlem. Der er ingen aldersgrænser eller krav om uddannelsesmæssige forudsætninger.

Snorkelmedlemmer kan deltage i alle klubbens arrangementer med undtagelse af åbentvandsdykningerne.

Snorkelmedlemmer har fra det år de fylder 16 år samt og er indmeldt i DSF fuld stemmeret på generalforsamlingen og er fuldt valgbare til bestyrelse og udvalg.

Enhver, der er under uddannelse til dykker på Allerød Ungdomsskole (AU), kan optages som AU-medlem.

AU-medlemmer kan deltage i alle klubbens arrangementer, når de opfylder de alders- og uddannelsesmæssige betingelser, som gælder for hhv. dykker- og snorkelmedlemmer.

AU-medlemmer har fra det år de fylder 16 år og er indmeldt i DSF fuld stemmeret på generalforsamlingen og er fuldt valgbare til bestyrelse og udvalg

Enhver kan optages som passivt medlem.

Passive medlemmer må ikke deltage i klubbens arrangementer, medmindre de er inviteret specielt.

Passive medlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af seks medlemmer:

 • Formand
 • Næstformand
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Bestyrelsesmedlem A
 • Bestyrelsesmedlem B

Bestyrelsen er forpligtiget til at afholde mindst fire bestyrelsesmøder årligt.

Der kan indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde når formanden alene eller halvdelen af bestyrelsen ønsker det.

Formand eller næstformand, samt et andet bestyrelsesmedlem har i fællesskab tegningsret for foreningen

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er ORCAs højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned.

Indvarsling til generalforsamlingen skal ske mindst to måneder før dennes afholdelse ved enten skriftlig indkaldelse eller udsendelse af indkaldelse til klubbens e-mail liste samt annoncering på klubbens webside.

Sager, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde mindst 16 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 8 dage før generalforsamlingen skal bestyrelsen udsende dagsorden samt revideret regnskab til samtlige af klubbens medlemmer.

Alle valg sker ved håndsoprækning og afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt ét medlem ønsker det, foregår afstemningen skriftligt/hemmeligt. Stemme kan afgives ved fuldmagt. Dog kan hvert person højest medbringe to fuldmagter.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af årsberetning (formanden)
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab (kassereren)
 4. Fremlæggelse af næste års budget og investeringsplan
 5. Fastsættelse af næste års kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen således at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Suppleanten er på valg hvert år.

På lige år vælges: FormandSekretærBestyrelsesmedlem ASuppleantPå ulige år vælges: NæstformandKassererBestyrelsesmedlem BSuppleant

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder skal der dog foretages valg til dennes bestyrelsespost, selvom det ikke er valgår for denne bestyrelsespost.

Hvis et af de andre bestyrelsesmedlemmer stiller op til den ledige bestyrelsespost skal denne afgive sin egen bestyrelsespost, og der skal derefter stemmes om denne.

Inden 14 dage efter generalforsamlingen skal formanden have indkaldt til første bestyrelsesmøde.

§6 Procedure for vedtægtsændringer

Ved ændringer af vedtægter skal der stilles forslag herom til generalforsamlingen, jf. vedtægterne. Vedtægtsændringer træder i kraft efter udsendelse af referat af generalforsamlingen, dog senest 14 dage efter denne.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst halvdelen af bestyrelsen eller en fjerdedel af klubbens medlemmer ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt eller ved udsendelse af indkaldelse til klubbens e-mail liste samt annoncering på klubbens webside med 14 dages varsel og senest en måned efter, at der er blevet fremsat ønske herom.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Til alle afstemninger skal der være mindst 2/3 flertal før et forslag kan vedtages.

§ 8. Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem uden varsel, hvis det pågældende medlem groft har overtrådt DSFs sikkerhedsregler eller har bragt klubben eller sporten i alvorlig miskredit enten overfor DSF eller i offentligheden.

Eksklusion af et medlem kræver dog, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Kan der ikke i bestyrelsen opnås enighed om eksklusion, er der mulighed for at få medlemmet ekskluderet på generalforsamlingen eller på en ekstraordinær generalforsamling.

Ligeledes er der mulighed for det ekskluderede medlem at få prøvet bestyrelsens eksklusion ved en ekstraordinær generalforsamling, hvis medlemmet kan skaffe flertal for afholdelse af en sådan.

§ 9. Kontingent og regnskab

Størrelsen på kontingentet for de i §3 nævnte medlemskategorier samt størrelsen af indmeldelsesgebyr og rykkergebyr fastsættes hvert år på generalforsamlingen. For hver medlemskategori fastsættes ligeledes om kontingentet betales hel- eller halvårligt.

Kontingentet følger kalenderåret og betales forud. Halvårligt kontingent opkræves den 1. december og den 1. juni. Helårligt kontingent opkræves den 1. december.

Såfremt et medlem efter én rykker har mere end 2 måneders restance, udmeldes vedkommende. Ved udsendelsen af hver rykker pålægges medlemmet et gebyr.

Ved genoptagelse skal vedkommende betale sin restance samt indmeldelsesgebyr.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 10 Hæftelse for tilskud

Bestyrelsen sikrer, at der til enhver tid er likvid beholdning, der kan tilbagebetale et eventuelt uberettiget offentligt tilskud.

§ 11. Ophævelse af ORCA

Allerød Sportsdykkerklub kan ikke ophæves, hvis bare 10 medlemmmer ønsker at føre klubben videre.

Ved en ophævelse beslutter en ekstraordinær generalforsamling, hvordan klubbens udstyr skal afhændes.

§ 12. Sikkerhedsregler

Dykkere i Allerød Sportsdykkerklub er forpligtigede til at overholde DSFs og ORCAs sikkerhedsregler.

§ 13. UV-rugby holdfællesskaber

ORCA kan indgå i holdfællesskaber for UV-rugby sammen med andre klubber der er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF). ORCAs bestyrelse skal for hver sæson godkende indgåelsen i et holdfællesskab, og kan uden varsel trække ORCA ud af et holdfællesskab.